Regulamin Studio Charme

Regulamin Studio Charme

Regulamin Studio Charme

 

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów
sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio
regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez Sylwię Pytlarz, prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą:
“Charme” Studio Urody – Sylwia Pytlarz”
Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot,
który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W
przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe
dane teleadresowe:
tel.: +48 511 591 500, biuro@studiocharme.pl
Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z
poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w
szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie
jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

 

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o
obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia
Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez
jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.studiocharme.pl
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.studiocharme.pl
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za
pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,
Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres
mailowy hasłem.
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę,
wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez
Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w
innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,

 

Par. 1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż kursów online.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm.).
Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane
przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty
handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu poprzez stronę internetową 
Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza
granicami kraju.
Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach
internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,
złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu
dostępnego pod adresem www.studiocharme.pl
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone.
Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę
zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwila zaksięgowania środków, na
podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie przesłany
bezpośredni link do pobrania zakupionych kursów online czy pojawienie się zakupionego kursu w panelu klienta.
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień
wysłania do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej danych
dostępowych do zamówionych kursów online.

 

Par. 3 Płatności

 

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w
złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony
odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24
b) Przelew bankowy
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia
zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy
zamówień już realizowanych.

 

Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu
Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres
poczty elektronicznej: biuro@studiocharme.pl Prawidłowo złożona reklamacja
powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis
reklamowanego faktu lub usługi.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do
składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi
odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia
Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał
oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione
W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie
konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania
Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz
35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na
piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu
umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub
na adres do doręczeń.
Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik
do niniejszego Regulaminu.
Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z
dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji
lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

 

Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem
teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do
poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw.
„ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.
Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu
końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do
momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie
zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez
właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie
www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych
statystyk przez Google Analytics.
W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia
przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej.

 

Par. 7 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach
znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń
i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od
zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w
związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego
niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od
Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie
był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez
Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim
poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie
później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji
Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: +48 511 591 500
b) email: biuro@studiocharme.pl pisemnie na adres: adres u. Kościuszki 77, 23-400 Biłgoraj
Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa
autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i
rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu .
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego
załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji
Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Regulamin Studio Charme

 

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych “Studio urody Charme Sylwia Pytlarz”, działających pod adresem https://studiocharme.pl
 • Usługodawca – firma “”Charme” Studio Urody – Sylwia Pytlarz” z adresem siedziby: Okrągłe 30B, 23-400 Okrągłe, NIP: 9182040090,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji, ale przy zakupie kursu jest wymagane założenie konta.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość usunięcia konta z serwisu.
  • W celu usunięcia swoich danych, prosimy o kontakt z Administratorem serwisu przez
   adres e-mail: biuro@studiocharme.pl lub wysłać zgłoszenie poprzez
   formularz kontaktowy który znajduje się w zakładce Kontakt

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Na ten moment usługa Newsletter nie jest czynna.
 •  

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
  • zakupów kursów online
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@studiocharme.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 511 591 500

  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.